Etikettarkiv: värme

Viktigt meddelande angående värme- och ventilationssystemet

Tillgång till allas lägenheter för värmeprojektet

I april och maj 2017 kommer Ikano att slutföra sin omprojektering av vårt värme- och ventilationssystem. Detta sker trapphusvis i två etapper. Det finns en tidplan, som inte kan ändras. I etapp två krävs tillträde till alla lägenheter.

Den första etappen innebär att alla lägenheters värmebatterier byts ut. Den andra etappen innebär att värme och ventilation skall ställas in i varje lägenhet. I den andra etappen måste Ikano ovillkorligen få tillträde till alla trapphusets lägenheter under två dagar. För det ändamålet kommer styrelsen att samla in nycklar till varje lägenhet för att säkra att arbetet kan utföras. Nycklarna kommer naturligtvis att kvitteras och returneras direkt efter utfört arbete.

Etapp 1 – byte av värmebatterier per trapphus

Arbetet med byte av värmebatterierna tar tre dagar per trapphus. Under det arbetet kommer all ventilation att stängas av dagtid. Om möjligt kommer frånluften att fortsätta fungera vilket kan resultera i ett lätt undertryck i lägenheten, vilket enkelt justeras genom att öppna ett fönster lite grand. Det finns inga krav på att lägenhetsinnehavaren behöver vara hemma eller lämna ut nycklar för denna etapp.

Arbetet i etapp 1 kommer att utföras under följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   3-5 april
 • Näsbylundsvägen 18:   10-12 april
 • Näsbylundsvägen 20:   17-19 april
 • Näsbylundsvägen 22:   24-26 april
 • Näsbyvägen 6A:   1-3 maj
 • Näsbyvägen 6B:   8-10 maj

Etapp 2 – Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, med tillträde till varje lägenhet

I denna etapp skall värme- och ventilationssystemet för alla lägenheter i trapphuset justeras in, liksom lägenhetstermostaten. Det innebär att Ikano under två dagar måste ha tillträde till trapphusets samtliga lägenheter. I lägenheterna måste Ikano dessutom, med trappstege, kunna komma åt alla tilluftsdon och frånluftsdon. För dessa dagar måste därför lägenhetsinnehavaren se till att

 • Det är fritt från möbler så att framkomlighet finns för tilluftdonen i varje rum och frånluftsdonen i kök och badrum
 • Spisytan är fri från köksartiklar
 • Vara hemma dagtid eller tillhandahålla nyckel till lägenheten, genom insamling via styrelsen
Arbetet i etapp 2 kommer att ske följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   27-28 april
 • Näsbylundsvägen 18:   4-5 maj
 • Näsbylundsvägen 20:   11-12 maj
 • Näsbylundsvägen 22:   15-16 maj
 • Näsbyvägen 6A:   22-23 maj
 • Näsbyvägen 6B:   29-30 maj

Detta är en injustering och samtidigt en s. k. Obligatorisk Ventilationskontroll. Föreningen är enligt lag skyldig att i framtiden genomföra en sådan vart tredje år.

OBS 1: Efter denna injustering får varken tillufts- eller frånluftsdon röras, eftersom det då blir obalans i systemet.

OBS 2: Om Ikano inte får tillträde till en lägenhet blir den då inte injusterad. Det kan också påverka övriga lägenheters injustering. Det innebär att lägenhetsinnehavaren får stå för den tillkommande kostnaden vid senare injustering.

Under arbetena kan framkomligheten vara lite begränsad och alla uppmanas underlätta arbete genom klok användning av hiss och trappor.

Tillgång till lägenheten för etapp 2

För att säkra tillgång till lägenheten i etapp två enligt tidplan kommer styrelsen att samla in en nyckel per lägenhet, mot kvittens, i omedelbar anslutning till att arbetet skall utföras.

Lägenhetsinnehavare som kommer att vara bortrest under aktuella dagar måste kontakta styrelsen och överlämna en nyckel innan resan för att säkra lägenhetstillgången.

Om OVK

OVK skall, enligt svensk lag, göras regelbundet i de flesta byggnader, i vårt fall, som har s k FTX-ventilation, vart 3:e år. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Mer om detta finns att läsa i Plan- och bygglagen samt i Plan- och byggförordningen.

Uppdatering om Ikanos pågående värmeprojekt

Golvvärme i lägenheterna ovanför garaget

 • Motorstyrda ventiler för den vattenburna golvvärmen till lägenheterna direkt ovanför garaget är installerade, inklusive ledningsdragning för styrsignaler till undercentralen.
 • Ett nytt styrsystem för golvvärmen och värmesystemet i övrigt är installerat och togs i drift 2017-01-23. Intrimning av styrsystemet pågår.
 • Notera att golvvärmen i lägenheterna ovanför garaget inte är avsedda att värma lägenheten utan för att mota kylan från garaget.
 • 9-10 februari mätte Ikanos projektledare golvvärmen i 25 lägenheter där man klagat på värmen, varav 10 st var de med golvvärme. Detta gjordes hos de som var hemma.

Övriga värmeåtgärder

 • Utbyte av alla lägenheters värmebatteri är projekterat och arbetsplanerat. Nu avvaktar Ikano slutet på uppvärmningssäsongen innan byte kan ske. Då byts dessa för en uppgång i taget.
 • Lägenheternas individuella värmebatteri lyfter temperaturen på den inkommande luften till rätt nivå för att erhålla rumstemperatur 19-21 grader C.
 • Utöver detta sker ett flertal andra aktiviteter för att förbättra kvaliteten och underlätta uppföljning och styrning av systemet.

Värmereglaget i lägenheten

 • Observera att lägenhetens tilluftsvärme kan höjas från normalläget med 1-2 grader med reglaget
 • Ställ in reglaget på den temperatur som önskas
 • Denna reglerar varmvattenflödet genom lägenhetens individuella värmeväxlare som är det viktiga slutsteget i värmesystemet.
 • Om reglaget ställs på minimum stryps varmvattenflödet genom värmeväxlaren. Då går rumsvärmen ner från normalläget. Ett erfarenhetsexempel är 18 graders rumstemperatur.
 • Det sker ingen individuell debitering av värme per lägenhet trots att det i dokumentation stått att det skall bli så. Föreningen styrelse anser att förutsättningar för individuell debitering saknas.
 • Förändringar tar tid att slå igenom. Värmesystem i stora hus har en inbyggd tröghet, både uppåt och nedåt.

Ersättning för extra värmeelement

För att kunna utbetala engångssumman för elkostnaden efter uppvärmningsperioden, behöver de som fått låna extra värmeelement komplettera kvittensen med bankuppgifter; clearing- och kontonummer. Detta görs enklast i samband med återlämnandet av värmeelementet.

Hur man ställer in lägenhetsspecifikt värmereglage

Det är viktigt att ställa in det lägenhetsspecifika värmereglaget på den temperatur man önskar, t ex 21 grader om det är det man önskar.

Det innebär att den lägenhetsspecifika värmeväxlaren strävar efter att lägenheten ska hålla den temperaturen.

De går inte att höja eller sänka lägenhetstemperaturen hur mycket som helst. Men om vi ställer in värmereglaget på önskad temperatur får vi den bästa och mest ekonomiska regleringen. Vid längre frånvaro kan man sänka temperaturen några grader, så spar föreningen på energikostnaderna.

Förtydligande: felanmälan av värmen

Om  du upplever att temperaturen i din lägenhet är för låg vill vi att du felanmäler detta till styrelsen, oavsett om du önskar låna ett värmeelement eller ej. Detta för att Ikano ska få en så rättvisande bild av värmeproblemet i föreningen som möjligt.

Felanmälan sker på följande sätt

Kontakta styrelsen, via mail på
brfroslagskulle@gmail.com
med följande uppgifter om ditt klagomål
a. Namn
b. Adress
c. Lghtsnr
d. Tel
e. E-post
f. Klagomål

Styrelsen gör då följande
1. Om du uttryckt behov av element kontaktar vi dig för att komma överens om lån och utlämning av elelement
2. Vidarebefordrar ditt klagomål till Ikano för information till projektet

Alla element som utlämnas ska kvitteras. Detta är då också en uppgift som ligger som underlag för ersättning av uppvärmningskostnaden under användningen, tills uppvärmningssäsongen är över.

Information om värme- och ventilationsprojektet

Ikano Eftermarknad genomför en genomgripande omprojektering av hela uppvärmningssystemet för föreningen. Arbetet pågår och blir helt klart i vår.

Uppvärmningssystemet består av vissa huvuddelar

 • Luftburen värme med värmeväxling av frånluften, ett system per trapphus
 • En värmeväxlare per lägenhet som med hjälp av varmvatten toppar upp tilluftens värme
 • Värmeväxlarna får sitt varmvatten som i sin tur värms med Täby fjärrvärme
 • Vattenburen golvvärme för lägenheterna direkt ovanför garaget
 • Ett centralt styrsystem för att reglera värmen, med marginell justeringsmöjlighet per lägenhet
 • I varje lägenhet sitter luftutkastningsventiler i rummen vars utblås är anpassat till rummets storlek. Dessa ska lägenhetsinnehavare inte ändra på.
 • Målet är att varje lägenhet ska ha 21-23 grader C
 • Det finns ingen kylning i systemet, för sommartid

Efter alla ändringar är gjorda kommer inställningarna gås igenom per lägenhet i samband med en så kallad Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). En OVK ska sedan genomföras vartannat år.

Till huvudproblemen hör att

 • de lägenhetsspecifika värmeväxlarna var felmonterade och/eller felplacerade
 • tillägget av golvvärme för nedersta våningen blev för komplext för styrsystemet
 • avluftningssystemet inte fungerat tillräckligt bra

Arbetet genomförs i olika etapper och blir helt klart i april – maj

 • Närmast förbättras värmestyrningen av golvvärmen genom byte till motoriserade styrventiler och ett nytt automatiserat styrsystem
  • En temperaturbegränsning är redan införd
 • Byte av alla lägenhetsspecifika värmeväxlare till enhetlig standard där både flödet av varmvatten och luft kan regleras per lägenhet
  • Detta sker i vår efter uppvärmningssäsongen, arbetet tar ca 1 dag/trapphus under vilken tid ventilationen och varmvattenflödet måste stängas av
  • Intrimning av det nya styrsystemet
  • Kontroll av inställningarna för varje lägenhet
 • Alla övriga komponenter utvärderas, byts vid behov och justeras in. Detta arbete har redan påbörjats och hit hör bl.a.
  • Höjning av vattentrycket för noggrannare värmestyrning. Gjort och bör redan märkas av
  • Service av luftvärmeväxlarna, filterbyte, injustering och bättre styrkurva
  • Kontroll och ev. byte av avgasningssystemet
  • Tilläggsisolering på taket, dubblering av kontrollterminalerna m.m.

Myndigheters dimensioneringsdata är att det vid -18 C ute ska vara +20 C inne.

Ikanos värmeprojekts aktiviteter i Brf RK

Ikanos värmeprojekt i Brf Roslags Kulle kommer att visa sig allt mer med aktiviteter i våra hus.

Bland annat har styrelsen gett Ikanos projektledare tillstånd att placera ett skrivbord med stol nedanför fönstren i det stora cykelrummet på Näsbyvägen 6B. Det är det enda utrymme vi kan disponera som ger mobiltelefontäckning. Tacksamma för att ni låter skrivbordet stå där och placerar cyklar, barnvagnar mm på annan plats i de två rummen.

Värmeprojekt och lån av element

Viktig information om Ikanos värmeprojekt för Roslags Kulle samt lån av element

Ikano Eftermarknad har, efter vårens analys, nu efter sommaren påbörjat ett genomgripande projekt för att åtgärda problemen med värmen i vår fastighet, Brf Roslags Kulle. Brf Styrelsen har haft ett första projektmöte med Ikano, deras experter och projektledare och väntar på datum inom de närmaste veckorna för ett andra möte då vi förväntar oss att få tidplanen för åtgärderna presenterad.

Det är flera typer av åtgärder som planeras. Dels kommer lägenheterna direkt ovanför garaget att få en separat värmestyrning för golvvärmen så att den kan hållas på rätt nivå. Dels kommer centrala funktioner i värme- och ventilationssystemet att förbättras. Sist, och kanske för många viktigast, kommer alla värmeväxlare som är slutsteget i uppvärmningen av den inkommande luften till varje lägenhet att gås igenom, justeras eller bytas till rätt kapacitet, inklusive översyn av luftvärmeinställningen per lägenhet. Detta sista steg, per lägenhet, kommer enligt underhandsuppgifter att ske först när kommande uppvärmningssäsong är över. Orsaken är omfattningen av arbetet per lägenhet och trappuppgång, vilket är svårt att göra under vintern då värmen för en hel trappuppgång skulle behöva stängas av under ca tre dagar (preliminär uppgift).

Vad sker då för lägenheter där temperaturen är för låg?

Ikano har precis börjat leverera extra värmeelement till styrelsen. Det innebär att lägenhetsinnehavare som har problem med för låg temperatur i sin lägenhet gratis kan få disponera ett extra elelement på 500 eller 700 watt. Ikano Eftermarknad står för den extra elkostnaden genom en schablonberäkning.

Vad skall du göra för att få tillgång till detta?

Kontakta styrelsen, via mail på
brfroslagskulle@gmail.com
med följande uppgifter om ditt klagomål
a. Namn
b. Adress
c. Lghtsnr
d. Tel
e. E-post
f. Klagomål

Styrelsen gör då följande
1. Kontaktar dig för att komma överens om lån och utlämning av elelement, vid behov
2. Vidarebefordrar ditt klagomål till Ikano för information till projektet

Alla element som utlämnas skall kvitteras. Detta är då också en uppgift som ligger som underlag för ersättning av uppvärmningskostnaden under användningen, tills uppvärmningssäsongen är över.

För styrelsen
Torkel Norda

Pågående översyn av värme- och ventilationssystemet

Som en följd av vinterns problem, klagomål och undersökning av vårt värme- och ventilationssystem pågår under Ikanos ledning en total översyn av systemet, kvalitetsmässigt att jämföra med en omprojektering. Projektets analysfas är klar, utvärdering av åtgärder pågår och efter semestrarna kommer åtgärder och injusteringar att göras. Injusteringarna kan komma att beröra varje lägenhet. Projektet avslutas genom att Ikano gör en s.k. OVK – obligatorisk ventilationskontroll, som ska göras med viss regelbundenhet. Dessutom kommer Ikano att göra en utbildande överlämning till bostadsrättsföreningens styrelse samt till vår serviceleverantör, HSB.

Vårt system är komplext. Vi har luftburen värme med värmeåtervinning, kompletteringsvärme med fjärrvärmedriven värmeväxlare per lägenhet samt vattenburen golvvärme för lägenheterna direkt ovanför garaget. Luftvärmeväxlarna lämnar alltid 21 grader som uttemperatur, vilket är bra vid kalla och regniga dagar, men systemet saknar kylning när uteluften är varmare.

Fjärrvärmesystemet stänger av cirkulation så fort utetemperaturen stiger över 15 grader. På vintern ger lägenhetens fjärrvärmedrivna värmeväxlare ett betydande värmetillskott, vi kan endast marginellt justera denna med termostaten i lägenheten. Denna har ingen funktion som ”stänger av” värmen.

Målet för Ikano är att systemet ska fungera bra men också vara energieffektivt. Injustering kommer ske för varje trapphus luftvärmeväxling, värme- och ventilationsflödet till varje lägenhet samt inom lägenheten.

Systemet ställer automatiskt om mellan vinter och sommar men ska kontrolleras inför vintern och sommaren. Luftfilter ska bytas vid behov m.m.

På sommaren finns alltså ingen kylning. En lägenhetsinnehavare kan inte stänga av värmen, det sköts automatiskt. För den enskilde återstår att vädra.