Snöröjning, snöras/istappar

Anvisning snöröjning samt varningsskylt snöras och istappar

På föreningens tak finns snörasskydd enligt standard. Glastaken på de inglasade balkongerna har i två steg försetts med bättre snörasskydd, det senaste steget blev klart 2018-12-21.

Vid behov av snöskottning

Föreningen har avtal om snöskottning inklusive bevakning med ett externt företag, d.v.s. företaget kontrollerar vid snöfall behov av snöskottning för tak, balkongglastak samt entrétak. Styrelsen och HSB Fastighetsservice kan dessutom vid behov begära snöskottning från snöskottningsföretaget. Medlemmar som upplever sådant behov ska påtala det för styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

Vid risk för snöras

När risk för snöras föreligger har HSB Fastighetsservice i uppdrag att ställa ut varningsskyltar på marklägenheternas uteplatser. Styrelsens anvisning till boende är att det då är förbjudet att vistas på uteplatsen på ett sådant sätt att man riskerar att träffas av nedfallande snö eller is.

HSB Fastighetsservice har då också i uppdrag att informera styrelsen samt beställa snöskottning av kontrakterat företag.

Boende med balkongglastak

Styrelsens anvisning till boende med balkongglastak är följande:

  • att om det hänger istappar från glastaket eller ligger snö eller is utanför snörasskyddet så föreligger skyldighet för den boende att på ett säkert sätt snarast avlägsna dessa. Detta är extra viktigt då detta inte kan snöröjas från det stora taket.
  • Under vintern, då risk för snöfall föreligger, skall de nedre glasskivorna vara indragna så att de sticker ut max 1 cm utanför de vertikala fönstren. Under perioden 15 november till 15 mars skall de alltid vara indragna på detta sätt. Varje lägenhet med balkongglastak har försetts med stoppskruvar för att förhindra att glasskivorna glider ut pga gravitation. Dessa skall anbringas av lägenhetsinnehavaren under ovan nämnda tidsperiod varje år.
  • Boende med balkongglastak på Näsbylundsvägen 16, plan 4, måste vid behov, själva ombesörja snöröjning av hela sitt glastak.

Mitt i Täby