Garagestädning fredagen den 7 april

Täby kommun har lovat sandsopa bl a Roslags Näsby denna vecka (dvs v 13).

HSB Städ kommer på föreningens uppdrag att städa vårt garage fredagen den 7 april, dvs nästa vecka.

Utrym garaget 7 april  kl 8-15

Alla uppmanas att den 7 april utrymma garaget från bilar kl 08:00 – 15:00 samt ta bort alla lösa föremål från garaget.

I den händelse man inte kan utrymma sin bil från garaget så måste innehavaren innan garagestädningen ha sopat rent sin garageplats så att HSB:s städmaskin kan suga upp grus och sand, dvs det skall vara rent vid väggarna.

Resultat enkät: Laddplatser för elbilar

Resultat elbilsenkäten om laddplatser samt styrelsen ställningstagande

I februari genomförde föreningens styrelse med god hjälp av Joakim Westin en webenkät om intresset för laddplatser i vårt garage för elbilar. Dessutom deltog Filip Marzuki och Torkel Norda i ett seminarium i ämnet anordnat av fixaladdplats.se, ett samarbete mellan Stockholmskommuner.

Vidare har under det senaste året publicerats olika artiklar om att utvecklingen mot bättre och billigare elbilar går snabbare än väntat. Åtminstone en av de nya bostadsrättsföreningarna i Täby Centrum har installerat laddplatser. Under 2017 och 2018 är det dessutom möjligt att få bidrag för upp till 50% av investeringen.

Enkäten gav 35 unika svar från boende som inte sålt sin lägenhet, varav en person inte har bil eller är intresserad av bil. De 34 svaren från bilägare fördelar sig sålunda:

 • 2 avser köpa elbil så fort det finns laddmöjlighet
 • 12 svarar att nästa bil blir en elbil om det finns laddmöjlighet
 • 13 svarar kanske
 • 7 är inte intresserad av elbil

Utställningen vid seminariet fixaladdplat.se visade att det finns tekniskt lämpliga lösningar för att bygga ut laddplatser med ca 10 stycken i taget.

Styrelsen har dragit slutsatsen att det finns tillräckligt intresse från föreningens medlemmar för att seriöst utvärdera alla tekniska förutsättningar, ta in offerter och söka bidrag.

Enkäten visade också att det fanns flera personer som är beredda att bidra till att införa en lösning. Styrelsen kommer att informera om detta på årsmötet den 6 april och hoppas vid det tillfället att intresserade vill anmäla intresse att delta i och/eller leda projektet på uppdrag av föreningen.

Beträffande finansieringen så ville 22 svarande att föreningen står för investeringen mot en månadsavgift men att brukaren betalar elförbrukningen själv. Sex svarade att de ville att föreningen stod för både investering och förbrukning mot en månadsavgift. Tre ville stå för allt själva och tre var negativa till laddplatser. Det kan vara så att alla kostnader måste debiteras som en fast extra månadsavgift då föreningen inte får vara återförsäljare av el.

I projektet måste alla frågor om teknik, lagkrav, policy om tilldelning av garageplatser mm klaras ut innan styrelsen kan förelägga ett förslag till medlemmarna om investering i laddplatser.

Kom till stämman den 6 april på Scandic Hotel för mer information och för att göra din stämma hörd.

Viktigt meddelande angående värme- och ventilationssystemet

Tillgång till allas lägenheter för värmeprojektet

I april och maj 2017 kommer Ikano att slutföra sin omprojektering av vårt värme- och ventilationssystem. Detta sker trapphusvis i två etapper. Det finns en tidplan, som inte kan ändras. I etapp två krävs tillträde till alla lägenheter.

Den första etappen innebär att alla lägenheters värmebatterier byts ut. Den andra etappen innebär att värme och ventilation skall ställas in i varje lägenhet. I den andra etappen måste Ikano ovillkorligen få tillträde till alla trapphusets lägenheter under två dagar. För det ändamålet kommer styrelsen att samla in nycklar till varje lägenhet för att säkra att arbetet kan utföras. Nycklarna kommer naturligtvis att kvitteras och returneras direkt efter utfört arbete.

Etapp 1 – byte av värmebatterier per trapphus

Arbetet med byte av värmebatterierna tar tre dagar per trapphus. Under det arbetet kommer all ventilation att stängas av dagtid. Om möjligt kommer frånluften att fortsätta fungera vilket kan resultera i ett lätt undertryck i lägenheten, vilket enkelt justeras genom att öppna ett fönster lite grand. Det finns inga krav på att lägenhetsinnehavaren behöver vara hemma eller lämna ut nycklar för denna etapp.

Arbetet i etapp 1 kommer att utföras under följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   3-5 april
 • Näsbylundsvägen 18:   10-12 april
 • Näsbylundsvägen 20:   17-19 april
 • Näsbylundsvägen 22:   24-26 april
 • Näsbyvägen 6A:   1-3 maj
 • Näsbyvägen 6B:   8-10 maj

Etapp 2 – Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, med tillträde till varje lägenhet

I denna etapp skall värme- och ventilationssystemet för alla lägenheter i trapphuset justeras in, liksom lägenhetstermostaten. Det innebär att Ikano under två dagar måste ha tillträde till trapphusets samtliga lägenheter. I lägenheterna måste Ikano dessutom, med trappstege, kunna komma åt alla tilluftsdon och frånluftsdon. För dessa dagar måste därför lägenhetsinnehavaren se till att

 • Det är fritt från möbler så att framkomlighet finns för tilluftdonen i varje rum och frånluftsdonen i kök och badrum
 • Spisytan är fri från köksartiklar
 • Vara hemma dagtid eller tillhandahålla nyckel till lägenheten, genom insamling via styrelsen
Arbetet i etapp 2 kommer att ske följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   27-28 april
 • Näsbylundsvägen 18:   4-5 maj
 • Näsbylundsvägen 20:   11-12 maj
 • Näsbylundsvägen 22:   15-16 maj
 • Näsbyvägen 6A:   22-23 maj
 • Näsbyvägen 6B:   29-30 maj

Detta är en injustering och samtidigt en s. k. Obligatorisk Ventilationskontroll. Föreningen är enligt lag skyldig att i framtiden genomföra en sådan vart tredje år.

OBS 1: Efter denna injustering får varken tillufts- eller frånluftsdon röras, eftersom det då blir obalans i systemet.

OBS 2: Om Ikano inte får tillträde till en lägenhet blir den då inte injusterad. Det kan också påverka övriga lägenheters injustering. Det innebär att lägenhetsinnehavaren får stå för den tillkommande kostnaden vid senare injustering.

Under arbetena kan framkomligheten vara lite begränsad och alla uppmanas underlätta arbete genom klok användning av hiss och trappor.

Tillgång till lägenheten för etapp 2

För att säkra tillgång till lägenheten i etapp två enligt tidplan kommer styrelsen att samla in en nyckel per lägenhet, mot kvittens, i omedelbar anslutning till att arbetet skall utföras.

Lägenhetsinnehavare som kommer att vara bortrest under aktuella dagar måste kontakta styrelsen och överlämna en nyckel innan resan för att säkra lägenhetstillgången.

Om OVK

OVK skall, enligt svensk lag, göras regelbundet i de flesta byggnader, i vårt fall, som har s k FTX-ventilation, vart 3:e år. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Mer om detta finns att läsa i Plan- och bygglagen samt i Plan- och byggförordningen.

Föreningsstämma 2017

Kallelse till föreningsstämma, BRF Roslags Kulle

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 6 april 2017, kl.18.30 på Scandic hotell, Roslags Näsby

Agenda

18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/the, macka,
19:00 – 20:30 Föreningsstämma
20:30 – 21:00 Informationspunkter

Föreningsstämma

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (kommer i senare utskick)
8. Föredragning av revisionsberättelsen (kommer i senare utskick)
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och suppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden – Motioner enligt bilaga
17. Avslutning

*Motioner ska senast lämnas i Brf postlådan i port nr 20 senast den 8 mars 2017: mall för Motion

*Fullmakt kan lämnas till ngn granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker: mall för Fullmakt

Informationspunkter

Ekonomi: lån, räntor, placeringar
Trädbelysning på kullen
Laddplatser för elbilar

Brf Roslags Kulle
Styrelsen