Föreningsstämma 2017

Kallelse till föreningsstämma, BRF Roslags Kulle

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 6 april 2017, kl.18.30 på Scandic hotell, Roslags Näsby

Agenda

18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/the, macka,
19:00 – 20:30 Föreningsstämma
20:30 – 21:00 Informationspunkter

Föreningsstämma

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (kommer i senare utskick)
8. Föredragning av revisionsberättelsen (kommer i senare utskick)
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och suppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden – Motioner enligt bilaga
17. Avslutning

*Motioner ska senast lämnas i Brf postlådan i port nr 20 senast den 8 mars 2017: mall för Motion

*Fullmakt kan lämnas till ngn granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker: mall för Fullmakt

Informationspunkter

Ekonomi: lån, räntor, placeringar
Trädbelysning på kullen
Laddplatser för elbilar

Brf Roslags Kulle
Styrelsen