Beslutsprocesser för Brf Roslags Kulle och Näsby Kulle, speciellt gemensam mark och garage

Det finns förutom föreningarnas årsmöten tre beslutande organ inom bostadsrättsföreningarna på vår Kulle:

 1. Styrelsen i Brf Roslags Kulle
 2. Styrelsen i Brf Näsby Kulle
 3. Gemensamhetsanläggningen Sågtorp GA:1, kallad GA

I GA ingår represententer från styrelserna i RK och NK. Det som ingår i GA är:

 • våra gemensamma grönområden (exakt yta finns dokumenterat på kartor, se bl a bild nedan)
 • vårt gemensamma garage (rent juridiskt står ägandet och försäkringen på RK)

Kostnader kopplade till GA fördelas enligt antal lägenheter, dvs 99+58 = 157. RK betalar 99/157 andelar av kostanderna och NK 58/157. Detta bestämdes när våra föreningar och GA bildades.

GA har möten ett par gånger om året för att hantera gemensamma frågor, dels löpande frågor och dels initiativ och behov som kan uppkomma av gemensamt intresse.

Belysning av träden på Kullen

Sedan flera år har styrelserna i Brf Roslags Kulle och Näsby Kulle, bl a via sitt gemensamma organ GA (Gemensamhetsanläggningen för mark och garage), diskuterat belysning underifrån av träden på kullen. RK har varit initiativtagare och ansett att det skulle kunna vara både trevligt och berikande för miljön. RK ville göra ett test och tog in en offert. NK, som har beslysningsmässig kompetens, ansåg att offerten var tekniskt undermålig, och fick då överta ansvaret för att driva frågan.

Planerna, som informerades om på RKs årsstämma 2017, har lett till att en installation kom på plats i augusti, vilken föranlett diverse kommentarer på Facebook. Det finns kommentarer åt bägge håll: Varför då? Varför så ful betongkloss? Varför inte på de andra träden? Varför får inte vi njuta av detta, därborta syns inget från mina fönster.

Läget är nu följande:

 • Om medlemmarna tycker om detta med belysning av träden, t ex vissa tider på dygnet, så kan anläggningen byggas ut att omfatta förslagsvis ytterligare två grupper av träd. Den fula betongklumpen kan täckas över av jord och/eller målas i en kamouflerande färg så att den inte lyser så starkt.
 • Om medlemmarna inte tycker om detta kan vi stanna vid den första etappen.
 • Kostnaden hittills motsvarar ca 300 kr per lägenhet på Kullen.

Synpunkter i frågan är välkomna till styrelsens mejl: brfroslagskulle@gmail.com

Föreningens ekonomi och omläggning av lån

Föreningens ekonomi ser bra ut. I samband med omläggning av ett av föreningens lån i slutet på våren gjordes en extra amortering med 2 MSEK, i enlighet med den policy som annonserades på årsmötet.

Vårt mål är att kunna amortera ytterligare 2 MSEK när vi lägger om nästa lån i mars 2018.

Vi kommer inte behöva göra någon avgiftshöjning 2018.

Status för Ikanos 2-årsbesiktning

Förra våren genomförde Ikano 2-årsbesiktningen av våra byggnader och förra hösten gjordes en extra besiktning med inhyrd projektledare, vilket blev till vår fördel då denna besiktning fångade upp många ”bonuspunkter.” I augusti överlämnade Ikano åtgärdade besiktningsprotokoll till styrelsen i samband med en fysisk genomgång av protokollen för de gemensamma delarna.

Detta innebär bl a att omprojekteringen av värmesystemet nu är avslutad och överlämnad för underhåll, så när som på värmeväxlarna på taket.

I lägenheterna finns några kvarstående punkter:

 • Sprickor i kakelplattor och nyansskillnader kvarstår till 5-årsbesiktningen. Ersättningsplattor måste nytillverkas varför underleverantören vill samla upp behoven vid 5-årsbesiktningen.

Det finns några kvarstående åtgärder gällande byggnaderna som Ikano fortsätter med:

 • Värmeväxlarna på taken är ännu ej överlämnade för underhåll
 • Vissa sprickor i garaget samt en inre gavelgaragevägg är inte slutligt åtgärdade. Lämplig tidpunkt för slutåtgärd beror på betongens uttorkningsprocess.
 • Vattenläckaget vi en gavelvägg i garaget är uppmärksammat och kommer att undersökas

I övrigt noterades några mindre punkter vid genomgången som Ikano ska åtgärda.