NYHETSBREV JUNI 2019

Information från årsmötet

Protokollet finns på hemsidan. 34 lägenheter av 99 var representerade.

Årets resultat fastställdes och styrelsen fick ansvarsfrihet. Till ny styrelse valdes Torkel Norda, Philip Eliasson, Elisabeth Levander, Erik Aronsson och Jonas Forsell med Linda Kiby Zetterman och Johan Lundberg som suppleanter. Avgående Karin Ardell avtackades. Åsa Ericsson, Joakim Westin och Richard Hedenius valdes till valberedning för kommande år.

Föreslagen brandskyddspolicy med regler fastställdes. Motionen om att använda skylift på baksidan för kalkborttagning på balkonger avslogs. Motionären fortsätter utvärdera alternativ.

5-årsbesiktning

Femårsbesiktningen genomfördes den 7:e maj. I besiktningsprotokollet fick föreningen gehör för samtliga sina punkter utom någon enstaka. Ikano har därefter förklarat att man kommer att bestrida vissa som felaktiga. Vilka det är vet vi ännu inte. Föreningen har utrett de olika frågorna ordentligt och redovisat detta i många bilagor vilka nu tillhör protokollet.

Till de viktigaste frågorna hör energiförbrukningen som är väsentligt högre än utlovat i bygglovet. 98 kWh per kvm/år vs 70. Ikano hävdar lagkrav 110 men föreningen 55. Hög ljudnivå i lägenheterna samt andra fel och brister i värmesystemet togs upp. Vattenläckage i garaget var också en viktig fråga: bl.a. läckage utifrån, mellan våningarna, pölbildning speciellt på övre garaget samt avsaknad av golvbrunnar. Därutöver fanns en del fastighets-  och lägenhets-anmärkningar.

Lägenhets-anmärkningarna skall vara avklarade nu.

Värmesystemet

Det finns ingen kylmöjlighet i vårt ventilations- och värmesystem. Vrid ned lägenhetstermostaten till lägsta nivå, om det inte redan är gjort. Blir det för varmt återstår bara att vädra. Fasta installationer för luftkonditionering i lägenheterna är inte tillåtna. De kommer i konflikt med värmesystemet vilket kommer att motkompensera.

Föreningen kommer att utvärdera om vi kan sänka temperaturen på inkommande nattluft något, kanske 1.2 grader. Jonas Forsell i styrelsen har fått mandat att experimentera när det blir mycket varmt ute.

Brandpolicy och regler

Föreningens regler finns att studera på föreningens hemsida: https://www.brfroslagskulle.se/information/brandskyddspolicy-regler/

Grillar

Det är ok att använda el- och gasolgrill, studera vad som gäller på hemsidan avseende säkerhetsbestämmelser och -rutiner. https://www.brfroslagskulle.se/grilling/

Uppgradering Com Hem

Uppgraderingen av switcharna samt mediacentralerna genomfördes i slutet av maj. Uppgraderingen säkerställer att vi har den senaste tekniken och möjlighet till snabbare hastighet samt bättre support från Com Hem. För de som Com Hem (Bäck installationer) ej kunde komma in hos, kommer ytterligare ett försök att göras. De kommer kontakta berörda för att boka in ett nytt tillfälle.

Marksyn

Efter senaste synen bestämde vi att häckarna vid marklägenheterna får ha en höjd på högst 1600 mm från marknivå. Det kan göras av den boende själv, annars får HSB ombesörja klippningen när det är dags.

Inglasning balkonger

Föreningens bygglov för inglasning av balkonger löper fem år från beslutsdatum vilket innebär att det löper ut 2020-09-25. Avtalen med leverantörerna Lumon och Bentech har samma löptid.

Elektroniskt nyhetsbrev

Om du vill få detta nyhetsbrev och annan information gällande vår bostadsrättsförening i mailform, skriv in dina uppgifter på: https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/

Styrelsen ser gärna att du registrerar ditt mailkonto på detta vis. Det ger oss möjlighet att gå ut med snabb information via mail vid behov, till alla eller olika grupper, t ex de med garageplatser.