Hemsidans menyer på små skärmar

Vid årsmötet fick jag kommentarer om att vår hemsidas menyer inte fungerar på mindre skärmar (t ex iPads och smartphones) – om ni upplever problem, hör gärna av er!

Jag vill samtidigt berätta att menyerna som finns i överkanten på hemsidan visas i en så kallad ”hamburgermeny” när sidan blir mindre (som den blir i iPads och små skärmar)

Så här ser den ut på en normal datorskärm:

Menyn visas i överkant

Och så här ser menyn ut när man visar den på en liten skärm, menyn har jag markerat med en röd pil:

"Hamburger" meny
Hamburger menyn

och om man klickar på hamburgermenyn ser man alla menyrubriker i form av en lista:

Öppen meny på små skärmar

 

Hoppas detta hjälper er att hitta menyn!

Kallelse Föreningsstämma 23 april 2018

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 23 april 2018, kl.18:30 på Scandic Hotel, Roslags Näsby

Agenda

Kl 18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/te och kaka
Kl 19:00 – 20:30 Föreningsstämma
Kl 20:30 – 21:00 Informationspunkter

Föreningsstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (kommer i senare utskick)
 8. Föredragning av revisionsberättelsen (kommer i senare utskick
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden (inga motioner* inkomna)
  1. Beslut nr 2 angående styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Roslags Kulle
   Referens: underlag och beslut på den extra föreningsstämman 2017-11-06
  2. Redovisning av projekt laddplatser för elbilar samt nya beslut i frågan
   Referens: underlag och beslut på den extra föreningsstämman 2017-11-06
  3. Information om avtal för disposition av marklägenheters intilliggande mark
 17. Avslutning

*Motioner skulle ha lämnats i Brf postlådan i port nr 20 senast den 15 mars 2018 enligt anslag.

Fullmakt

Fullmakt kan lämnas till någon granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker.

Mall för Fullmakt

Informationspunkter

Andra informations- eller diskussionspunkter.

Brf Roslags Kulle
Styrelsen