Hur man ställer in lägenhetsspecifikt värmereglage

Det är viktigt att ställa in det lägenhetsspecifika värmereglaget på den temperatur man önskar, t ex 21 grader om det är det man önskar.

Det innebär att den lägenhetsspecifika värmeväxlaren strävar efter att lägenheten ska hålla den temperaturen.

De går inte att höja eller sänka lägenhetstemperaturen hur mycket som helst. Men om vi ställer in värmereglaget på önskad temperatur får vi den bästa och mest ekonomiska regleringen. Vid längre frånvaro kan man sänka temperaturen några grader, så spar föreningen på energikostnaderna.

Styrelsen önskar Gott Nytt År!

Tack till alla som kom på föreningens glöggmingel den 19 december! Utöver glögg, tilltugg och trevligt mingel oss grannar emellan, informerade styrelsen bl a om det pågående värmeprojektet, föreningens ekonomi samt svarade på de frågor och funderingar som fanns. Det har mynnat ut i att några förtydliganden har lagts ut på hemsidan.

Med detta vill vi i styrelsen önska alla i Brf Roslags Kulle ett riktigt Gott Nytt År 2017!

Glöggmingel i Brf Roslags Kulle 19 december Glöggmingel i Brf Roslags Kulle 19 december Glöggmingel i Brf Roslags Kulle 19 december

Problem med torr luft i lägenheten

Det är vanligt att nybyggda hus har problem med torr luft, vilket även flera i vår förening har uppmärksammat. Detta hänger ihop med att när betongen som huset är byggt av ”brinner”, vilket den gör under de första åren, så torkas luften ut. Det finns dessvärre inget sätt att avhjälpa detta.

Om du lider av att luften är för torr är tipset därför att köpa och använda en luftfuktare. Utöver att luften blir mindre torr kommer det också kännas varmare pga högre luftfuktighet.

Förtydligande: felanmälan av värmen

Om  du upplever att temperaturen i din lägenhet är för låg vill vi att du felanmäler detta till styrelsen, oavsett om du önskar låna ett värmeelement eller ej. Detta för att Ikano ska få en så rättvisande bild av värmeproblemet i föreningen som möjligt.

Felanmälan sker på följande sätt

Kontakta styrelsen, via mail på
brfroslagskulle@gmail.com
med följande uppgifter om ditt klagomål
a. Namn
b. Adress
c. Lghtsnr
d. Tel
e. E-post
f. Klagomål

Styrelsen gör då följande
1. Om du uttryckt behov av element kontaktar vi dig för att komma överens om lån och utlämning av elelement
2. Vidarebefordrar ditt klagomål till Ikano för information till projektet

Alla element som utlämnas ska kvitteras. Detta är då också en uppgift som ligger som underlag för ersättning av uppvärmningskostnaden under användningen, tills uppvärmningssäsongen är över.

Information om värme- och ventilationsprojektet

Ikano Eftermarknad genomför en genomgripande omprojektering av hela uppvärmningssystemet för föreningen. Arbetet pågår och blir helt klart i vår.

Uppvärmningssystemet består av vissa huvuddelar

 • Luftburen värme med värmeväxling av frånluften, ett system per trapphus
 • En värmeväxlare per lägenhet som med hjälp av varmvatten toppar upp tilluftens värme
 • Värmeväxlarna får sitt varmvatten som i sin tur värms med Täby fjärrvärme
 • Vattenburen golvvärme för lägenheterna direkt ovanför garaget
 • Ett centralt styrsystem för att reglera värmen, med marginell justeringsmöjlighet per lägenhet
 • I varje lägenhet sitter luftutkastningsventiler i rummen vars utblås är anpassat till rummets storlek. Dessa ska lägenhetsinnehavare inte ändra på.
 • Målet är att varje lägenhet ska ha 21-23 grader C
 • Det finns ingen kylning i systemet, för sommartid

Efter alla ändringar är gjorda kommer inställningarna gås igenom per lägenhet i samband med en så kallad Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). En OVK ska sedan genomföras vartannat år.

Till huvudproblemen hör att

 • de lägenhetsspecifika värmeväxlarna var felmonterade och/eller felplacerade
 • tillägget av golvvärme för nedersta våningen blev för komplext för styrsystemet
 • avluftningssystemet inte fungerat tillräckligt bra

Arbetet genomförs i olika etapper och blir helt klart i april – maj

 • Närmast förbättras värmestyrningen av golvvärmen genom byte till motoriserade styrventiler och ett nytt automatiserat styrsystem
  • En temperaturbegränsning är redan införd
 • Byte av alla lägenhetsspecifika värmeväxlare till enhetlig standard där både flödet av varmvatten och luft kan regleras per lägenhet
  • Detta sker i vår efter uppvärmningssäsongen, arbetet tar ca 1 dag/trapphus under vilken tid ventilationen och varmvattenflödet måste stängas av
  • Intrimning av det nya styrsystemet
  • Kontroll av inställningarna för varje lägenhet
 • Alla övriga komponenter utvärderas, byts vid behov och justeras in. Detta arbete har redan påbörjats och hit hör bl.a.
  • Höjning av vattentrycket för noggrannare värmestyrning. Gjort och bör redan märkas av
  • Service av luftvärmeväxlarna, filterbyte, injustering och bättre styrkurva
  • Kontroll och ev. byte av avgasningssystemet
  • Tilläggsisolering på taket, dubblering av kontrollterminalerna m.m.

Myndigheters dimensioneringsdata är att det vid -18 C ute ska vara +20 C inne.

Ventilationen i garaget

Ventilationen i garaget styrs främst för att hålla nivåerna av koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx)  i luften på en låg nivå, samt för att spara energi.

 • Nivåerna av CO2 och NOx är idag desamma som i uteluften, d.v.s. mycket god
 • Ventilationen är större än vad den som minimum behöver vara
 • Erfarenheten får visa om detta räcker för att ventilera bort det vatten som samlas i garaget på vintern
 • Styrelsens reservalternativ vid för mycket vatten är utrymning  av garaget för vattenupptagning

Källa: Ikanos värme- och ventilationsexpert

Låt oss alla hjälpas åt att minska problemet med vattenansamling i garaget genom att borsta av snö från bilen innan vi kör in!