Information om värme- och ventilationsprojektet

Ikano Eftermarknad genomför en genomgripande omprojektering av hela uppvärmningssystemet för föreningen. Arbetet pågår och blir helt klart i vår.

Uppvärmningssystemet består av vissa huvuddelar

 • Luftburen värme med värmeväxling av frånluften, ett system per trapphus
 • En värmeväxlare per lägenhet som med hjälp av varmvatten toppar upp tilluftens värme
 • Värmeväxlarna får sitt varmvatten som i sin tur värms med Täby fjärrvärme
 • Vattenburen golvvärme för lägenheterna direkt ovanför garaget
 • Ett centralt styrsystem för att reglera värmen, med marginell justeringsmöjlighet per lägenhet
 • I varje lägenhet sitter luftutkastningsventiler i rummen vars utblås är anpassat till rummets storlek. Dessa ska lägenhetsinnehavare inte ändra på.
 • Målet är att varje lägenhet ska ha 21-23 grader C
 • Det finns ingen kylning i systemet, för sommartid

Efter alla ändringar är gjorda kommer inställningarna gås igenom per lägenhet i samband med en så kallad Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). En OVK ska sedan genomföras vartannat år.

Till huvudproblemen hör att

 • de lägenhetsspecifika värmeväxlarna var felmonterade och/eller felplacerade
 • tillägget av golvvärme för nedersta våningen blev för komplext för styrsystemet
 • avluftningssystemet inte fungerat tillräckligt bra

Arbetet genomförs i olika etapper och blir helt klart i april – maj

 • Närmast förbättras värmestyrningen av golvvärmen genom byte till motoriserade styrventiler och ett nytt automatiserat styrsystem
  • En temperaturbegränsning är redan införd
 • Byte av alla lägenhetsspecifika värmeväxlare till enhetlig standard där både flödet av varmvatten och luft kan regleras per lägenhet
  • Detta sker i vår efter uppvärmningssäsongen, arbetet tar ca 1 dag/trapphus under vilken tid ventilationen och varmvattenflödet måste stängas av
  • Intrimning av det nya styrsystemet
  • Kontroll av inställningarna för varje lägenhet
 • Alla övriga komponenter utvärderas, byts vid behov och justeras in. Detta arbete har redan påbörjats och hit hör bl.a.
  • Höjning av vattentrycket för noggrannare värmestyrning. Gjort och bör redan märkas av
  • Service av luftvärmeväxlarna, filterbyte, injustering och bättre styrkurva
  • Kontroll och ev. byte av avgasningssystemet
  • Tilläggsisolering på taket, dubblering av kontrollterminalerna m.m.

Myndigheters dimensioneringsdata är att det vid -18 C ute ska vara +20 C inne.