Etikettarkiv: Föreningsstämma

Nyhetsbrev April 2019

Årsstämma 9 maj kl 18:30 på Scandic Hotel – Välkomna!

Årsstämman äger rum onsdagen den 9 maj. Bland annat kommer vi då att införa en ny brandskyddspolicy enligt rekommendationer från den konsult som vi anlitat för en brandsyn och som bl a talade på medlemsmötet den 12 december. Dessutom ges information från femårsbesiktningen, se nedan.

Laddplatser – Charge & Drive aktiveras

Nu har vi fått igång Fortums molntjänst, Charge & Drive, vilket innebär att vi kan aktivera direktdebitering för förbrukad el. Vi siktar på aktivering den 1 maj. Rent praktiskt innebär det att vi låser alla ladduttag och man måste då aktivera uttaget med RFID-brickan vid varje laddning.

Så se till att ni har beställt en RFID-bricka via Charge & Drive samt registrerat ett kontokort för debitering. En fördel är att ni kan låta gäster låna er laddplats förutsatt att de har ett eget Charge & Drive-konto.

Uppdaterad information finns här på hemsidan under parkering.

Femårsbesiktning 7 maj

Den 15 maj 2019 går den femåriga garantin på totalentreprenaden från Ikano Bostad ut. Därför har föreningen kallat Ikano till femårsbesiktning, där vi också anlitat den besiktningsman som varit med från början. Vid denna besiktning åligger det Ikano att visa att man uppfyllt sin entreprenad. Det finns också en garantitidpunkt efter 10 år, men då åligger det föreningen att påvisa fel.  

Uppgradering av Nätverk

Com Hem kommer uppgradera nätverket i huset. Switcharna i fastigheten samt mediacentralerna i respektive lägenhet kommer bytas ut. Uppgraderingen sker i två steg. Först ut är byte av switcharna som kommer genomföras under dagtid den 20 maj. Under bytet av switcharna kommer internet och alla tjänster från Com Hem att vara ur funktion.

Steg två, vilket innebär byte av respektive mediacentral i varje lägenhet, kommer ske vid senare tillfälle och kommer bara orsaka ett kort avbrott i varje lägenhet. Com Hem kommer att avisera om det bytet.

Elektroniskt nyhetsbrev

Om du vill få detta nyhetsbrev och annan information gällande vår bostadsrättsförening i mejlform, skriv in dina uppgifter på https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/

Styrelsen ser gärna att du registrerar ditt mejlkonto på detta vis. Det ger oss möjlighet att gå ut med snabb information via mejl vid behov, till alla eller olika grupper, t ex de med garageplatser.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle


Kallelse Föreningsstämma 9 maj 2019

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9 maj 2019, kl. 18:30 på Scandic Hotel, Roslags Kulle

Agenda

Kl 18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/te och kaka
Kl 19:00 – 20:30 Föreningsstämma
Kl 20:30 – 21:00 Informationspunkter

Föreningsstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning. (Se den på hemsidan. Eget ex kommer senare)
 8. Föredragning av revisionsberättelsen (Kommer i senare utskick)
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
  1. Styrelsens förslag till Brandskyddspolicy och regler
  2. Motioner* enligt bilaga
  3. E-post för nyhetsbrev
 17. Avslutning

*Motioner skulle ha lämnats i Brf-postlådan i port nr 20 senast den 28 februari 2018. Mall för Motion finns på hemsidan.

**Fullmakt kan lämnas till en granne om du ej kan närvara vid stämman och röstning sker, mall för Fullmakt finns på hemsidan.

Informationspunkter

 • Femårsbesiktningen 7 maj 2019
 • Andra informations- eller diskussionspunkter

Brf Roslags Kulle

Styrelsen

Nyhetsbrev Februari 2019

Femårsbesiktning i vår

I början av maj kommer föreningen och Ikano genomföra en femårsbesiktning av fastigheten. Hör av er till styrelsen om ni har kvarvarande punkter från den lägenhetsbesiktning som skedde efter två år. Om det finns kosmetiska anmärkningar som inte är med på protokollen sedan tidigare så är de i regel inte relevanta för besiktningen.

Vissa typer av funktionella problem kan dock vara garantiärenden. Gör i så fall en felanmälan till HSB. De gör då bedömning om det är en underhållsfråga eller ett potentiellt garantiproblem. Vid felanmälan som kan vara ett garantiproblem, skicka en kopia till styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com så att vi får grepp om vad det finns för problem i föreningen.

Tröga balkongdörrar kan bli lätta med smörjmedel

De så kallade spanjoletthakarna i balkongdörrarna som låser i karmens urtag kan vara torra och då blir balkongdörren svår att stänga. På Täby Lås i Näsbydal finns ett särskilt fett att köpa som man kan använda för att smörja dessa hakar och metallurtagen. Det gör stor skillnad kan intygas. Detta är ett normalt underhåll av balkongdörren vilket ligger på lägenhetsinnehavarens ansvar. Fett som bevarar sina egenskaper kan användas men inte olja som avdunstar.

Piasavakvastar och snöskyfflar

På styrelsens uppdrag kommer HSB att fästa upp en piasavakvast och en snöskyffel per trappuppgång för att vid behov underlätta egen snö- och grusröjning vid entréerna. Då det av brandutrymningsskäl inte får finnas lösa föremål i trappuppgångar och utrymningsvägar monteras ett väggfäste för dessa. Sätt därför tillbaka skyffeln eller kvasten efter användning.

HSB sköter både Näsby Kulles och Roslags Kulles snöröjning. Trottoaren på Näsbylundsvägen är kommunens ansvar.

Försäkring – bostadsrättstillägg

Vi har omförhandlat våra försäkringar för föreningen. Bostadsrättstillägg ingår i försäkringen, och ni behöver alltså inte ha det privat. Vanlig hemförsäkring behövs dock fortfarande. Bostadsrättstillägget har ingått sedan start, men det har framkommit att alla inte var medvetna om detta.

Årsstämma 9 maj – motioner inlämnade senast 28 februari

Årsstämma blir onsdagen den 9 maj. Vill ni få med motioner till stämman så måste de enligt stadgarna vara inlämnade i föreningens brevlåda i port 20 senast 28 februari.  Mall för motion finns att skriva ut.

Bland annat kommer vi på Årsstämman införa en ny brandskyddspolicy enligt rekommendationer från den konsult som vi anlitat för en brandsyn och som bland annat talade på medlemsmötet den 12 december. Ändringar blir exempelvis rörande däckförvaring och gasolgrillar. Enbart elgrillar kommer vara tillåtna i föreningen.

Var rädda om golvet i garage -2

Detta för att beläggningen ska hålla längre. Den är till för att skydda betongen mot vatteninträngning, speciellt från salthaltigt vatten.

 • Vid körning på garagegolvet med dubbdäck: rulla sakta framåt vid sväng i stället för att vrida på ratten med stillastående hjul.
 • Vid byte av däck med domkraft: lägg något mellan domkraften och golvet som skyddar beläggningen.

Elektroniskt nyhetsbrev

Om du vill få detta nyhetsbrev och annan information gällande vår bostadsrättsförening i mejlform, skriv in dina uppgifter på: https://www.brfroslagskulle.se/elektroniskt-nyhetsbrev/

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Roslags Kulle
brfroslagskulle@gmail.com

Kallelse Föreningsstämma 23 april 2018

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 23 april 2018, kl.18:30 på Scandic Hotel, Roslags Näsby

Agenda

Kl 18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/te och kaka
Kl 19:00 – 20:30 Föreningsstämma
Kl 20:30 – 21:00 Informationspunkter

Föreningsstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (kommer i senare utskick)
 8. Föredragning av revisionsberättelsen (kommer i senare utskick
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden (inga motioner* inkomna)
  1. Beslut nr 2 angående styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Roslags Kulle
   Referens: underlag och beslut på den extra föreningsstämman 2017-11-06
  2. Redovisning av projekt laddplatser för elbilar samt nya beslut i frågan
   Referens: underlag och beslut på den extra föreningsstämman 2017-11-06
  3. Information om avtal för disposition av marklägenheters intilliggande mark
 17. Avslutning

*Motioner skulle ha lämnats i Brf postlådan i port nr 20 senast den 15 mars 2018 enligt anslag.

Fullmakt

Fullmakt kan lämnas till någon granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker.

Mall för Fullmakt

Informationspunkter

Andra informations- eller diskussionspunkter.

Brf Roslags Kulle
Styrelsen

Föreningsstämma 23 april – notera datumet i kalendern

Nu är det snart dags för föreningens årsstämma:

Datum: 23 april 2018
Tid: kl 19.00, inskrivning samt kaffe och kaka från kl 18.30
Plats: Scandic Roslags Näsby

Motioner

Motioner läggs i föreningens postlåda i port nr 20 senast den 15 mars 2018.

Mall för Motion

Fullmakt

Om du/ni ej kan närvara finns möjlighet att lämna fullmakt till en person som får företräda dig/er vid röstning på stämman. Godkänt ombud är annan medlem i föreningen, make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn.

Mall för Fullmakt

Kallelse

Formell kallelse med dagordning samt inkomna motioner skickas ut närmre stämman.

Varmt välkomna!
Styrelsen i Brf Roslags Kulle

Beslut på extrastämman 6 november 2017

Brf Roslags Kulle hade måndag 6 november extra föreningsstämma med anledning av att vi behövde ta beslut kring nya stadgar, laddplatser för elbilar samt extra cykelparkering utomhus.

Nedan följer kortfattad information om utfallet från stämman i respektive fråga.

Nya stadgar

Stämman beslutade att anta de nya föreslagna stadgarna.  Då det krävs två stämmobeslut för att anta nya stadgar kommer frågan tas upp igen på ordinarie årsstämma 2018.

Laddplatser för elbilar

Stämman beslutade att styrelsen driver vidare projekt för att inrätta 15 st laddplatser för elbilar på föreningens platser i garaget, samt ansöker om bidrag via Klimatklivet.

Om du är intresserad av att engagera dig i projektet, mejla styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

Ytterligare cykelparkering ute under tak

Stämman beslutade att frågan om inrättande av 30 nya cykelplatser under tak på grusplanen mellan huskropparna skjuts på framtiden.

Olika aspekter och möjligheter till förbättrad cykelförvaring diskuterades. Det beslutades att styrelsen ska genomföra en ny cykelinventering för att se om det är möjligt att frigöra plats i befintliga cykelförråd. För den som önskar finns även möjlighet att parkera sin cykel i det stora cykelförrådet i 6B där det finns gott om plats idag.

 

Bilagor

Protokoll extra föreningsstämman Brf Roslags Kulle 20171106

Bilaga 2 Dagordning extra föreningsstämma Brf Roslags Kulle 201711

Bilaga 3 förslag nya stadgar Brf Roslags Kulle

Bilaga 4 sammanfattning stadgeändring maa balkonginglasning samt nya lagkrav

Bilaga 5 HSBs infoblad stadgeändringar lagen om ekonomiska föreningare 161128

Bilaga 6 förslag laddplatser elbilar

Bilaga 7 förslag Brf Roslags Kulle cykelparkering

Extra föreningsstämma 6 november 2017

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till en extra föreningsstämma.

Tid: den 6 november 2017, kl 19:00
Plats: Scandic Hotel, Täby

Agenda

18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/te, kaka
19:00 – 21:00 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Beslut angående styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Roslags Kulle
  a. För att svara upp mot nya lagkrav
  b. För att komplettera stadgarna avseende balkonginglasning och uppsättande av markiser
  c. För att anpassa våra stadgar till HSB:s standard
 8. Beslut angående styrelsens förslag på inrättande av 15 s.k. laddplatser för elbilar på föreningens platser i garaget
 9. Beslut angående styrelsens förslag på uppsättande av 30 cykelplatser under tak på grusplanen mellan våra huskroppar
 10. Avslutning

På den extra stämman kan endast förannonserade ämnen hanteras.

Fullmakt kan lämnas till någon granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker. Mall för Fullmakt finns under bilagor nedan.

Brf Roslags Kulle
Styrelsen

Bilagor

Föreningsstämma 2017

Kallelse till föreningsstämma, BRF Roslags Kulle

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 6 april 2017, kl.18.30 på Scandic hotell, Roslags Näsby

Agenda

18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/the, macka,
19:00 – 20:30 Föreningsstämma
20:30 – 21:00 Informationspunkter

Föreningsstämma

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (kommer i senare utskick)
8. Föredragning av revisionsberättelsen (kommer i senare utskick)
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och suppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden – Motioner enligt bilaga
17. Avslutning

*Motioner ska senast lämnas i Brf postlådan i port nr 20 senast den 8 mars 2017: mall för Motion

*Fullmakt kan lämnas till ngn granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker: mall för Fullmakt

Informationspunkter

Ekonomi: lån, räntor, placeringar
Trädbelysning på kullen
Laddplatser för elbilar

Brf Roslags Kulle
Styrelsen