Extra föreningsstämma 6 november 2017

Medlemmarna i Brf Roslags Kulle kallas härmed till en extra föreningsstämma.

Tid: den 6 november 2017, kl 19:00
Plats: Scandic Hotel, Täby

Agenda

18:30 – 19:00 Registrering, kaffe/te, kaka
19:00 – 21:00 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Beslut angående styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Roslags Kulle
  a. För att svara upp mot nya lagkrav
  b. För att komplettera stadgarna avseende balkonginglasning och uppsättande av markiser
  c. För att anpassa våra stadgar till HSB:s standard
 8. Beslut angående styrelsens förslag på inrättande av 15 s.k. laddplatser för elbilar på föreningens platser i garaget
 9. Beslut angående styrelsens förslag på uppsättande av 30 cykelplatser under tak på grusplanen mellan våra huskroppar
 10. Avslutning

På den extra stämman kan endast förannonserade ämnen hanteras.

Fullmakt kan lämnas till någon granne om man ej kan närvara vid stämman och röstning sker. Mall för Fullmakt finns under bilagor nedan.

Brf Roslags Kulle
Styrelsen

Bilagor